Detektoring.sk - Hľadanie s detektorom kovov na Slovensku

Petícia bola ukončená

Ďakujem všetkým, ktorí podpísali petíciu. Všetko je pripravené a onedlho bude petícia odovzdaná.

Aké bolo znenie petície

Touto petíciou vyzývame k riešeniu nelegálneho vyhľadávania archeologických nálezov detektorom kovov na území Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva zakazuje vyhľadávanie archeologických predmetov detektorom kovov bez povolenia. To dáva priestor pre organizované skupiny, ktoré nenávratne poškodzujú archeologické dedičstvo.

Nie je tu žiadna možnosť pre nadšencov histórie, ktorí sa snažia archeologické nálezy zachrániť pred zničením, napríklad pred poľnohospodárskymi strojmi, pre slušných ľudí, ktorí chcú pomáhať slovenskej archeológii a aktívne spolupracovať s KPÚ. Chceme, aby bolo možné legálne hľadať mimo archeologických lokalít pre registrovaných detektoristov.

Registráciu a školenia by realizovali príslušné KPÚ. Registrovaní detektoristi by následne legálne hľadali mimo archeologických lokalít na základe povolenia od KPÚ. Každý nález by bol zdokumentovaný a o ďalšom postupe by rozhodoval archeológ KPÚ. Archeológovia by pre registrovaných detektoristov realizovali školenia o šetrnom zaobchádzaní s nálezom a o dokumentovaní dôležitých nálezových okolností a súvislostí.

Archeologický nález

Archeologický nález je hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo sa nachádza v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.

Trestný zákon 300/2005, §249

(1) Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,

b) z osobitného motívu,

c) vo väčšom rozsahu, alebo

d) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v značnom rozsahu, alebo

b) závažnejším spôsobom konania.

(4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) vo veľkom rozsahu,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia,

c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu, alebo

d) za krízovej situácie.

Diskusné fórum

FB stránka

YT kanál

Posledná aktualizácia 22.08.2022